Show simple item record

dc.contributorRakin, Marko
dc.contributorĐokić, Veljko
dc.contributorBajat, Jelena
dc.contributorCvijović-Alagić, Ivana
dc.contributorVeljović, Đorđe
dc.contributorMeđo, Bojan
dc.creatorBarjaktarević, Dragana
dc.date.accessioned2022-11-22T12:14:30Z
dc.date.available2022-11-22T12:14:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/handle/123456789/5260
dc.description.abstractPonašanje metalnih biomaterijala odreĊeno je u velikoj meri karakteristikama njihove površine, koje predstavljaju jedan od kljuĉnih faktora u interakcijama implanta sa okolnim tkivom. Za optimizaciju i poboljšanje biokompatibilnih i mehaniĉkih svojstava implanata ĉesto je neophodna modifikacija površine. Ovakve metode, poznate kao površinski tretmani ili modifikacije, mogu se podeliti u ĉetiri grupe: mehaniĉke, fiziĉke, hemijske i biološke površinske modifikacije. U hemijske površinske modifikacije ubrajaju se hemijske metode, elektrohemijske metode, sol-gel metode i hemijska depozicija iz parne faze. U poslednjoj deceniji, elektrohemijske metode koje omogućavaju površinsku nanostrukturnu modifikaciju sve više nalaze svoju primenu u izradi implanata, a jedna od ovih metoda je i elektrohemijska anodizacija (anodna oksidacija), koja na površini metalnog materijala omogućava dobijanje nanostrukturnog oksidnog sloja sastavljenog od nanotuba. Prednost elektrohemijske anodizacije u odnosu na druge metode površinske nanostrukturne modifikacije jeste mogućnost kontrole morfologije nanostrukturnih oksidnih slojeva i veliĉine nanotuba paţljivim odabirom elektrolita, pH vrednosti, napona ili vremena elektrohemijske anodizacije. Detaljni pregled literature pokazuje da nanostrukturna površina kod metalnih materijala na bazi titana moţe biti formirana primenom elektrohemijske anodizacije, ali ostaje otvoreno pitanje kakva je morfologija na sitnozrnim metalnim materijalima dobijenim postupkom uvijanja pod visokim pritiskom (UVP, eng. High pressure torsion, HPT), kao i da li i u kojoj meri površinska nanostrukturna modifikacija materijala na bazi titana utiĉe na površinski modul elastiĉnosti, tvrdoću, korozionu otpornost, biokompatibilnost i zatezna svojstva materijala. Iz tog razloga, u ovoj doktorskoj disertaciji je ispitan stepen korozione otpornosti i biokompatibilnosti materijala u sredini koja simulira uslove prisutne u ljudskom organizmu kako bi se došlo do zakljuĉka da li materijali nakon UVP postupka i nakon površinske nanostrukturne modifikacije, dovode do poboljšanih karakteristika u odnosu na materijale dobijene konvencionalnim postupcima izrade. Ispitan je površinski modul elastiĉnosti i tvrdoća kako bi se došlo do zakljuĉka da li površinska nanostrukturna modifikacija dovodi do pribliţavanja njihovih vrednosti vrednostima modula elastiĉnosti i tvrdoće kostiju u ljudskom organizmu, a analiziran je i uticaj površinske nanostrukturne modifikacije na zatezna svojstva biomaterijala...sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultetsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200135/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/174004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourcehttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20618sr
dc.subjectPostupak uvijanja pod visokim pritiskom (UVP postupak)sr
dc.subjectnanostrukturna površinska modifikacijasr
dc.subjectelektrohemijska anodizacijasr
dc.subjectnanotubularni oksidni slojsr
dc.subjectmaterijali na bazi titanasr
dc.subjectTi-13Nb-13Zr legurasr
dc.subjectfiziĉka i mehaniĉka svojstvasr
dc.subjectkoroziona otpornostsr
dc.subjectbiokompatibilnostsr
dc.titlePovršinska nanostrukturna modifikacija i karakterizacija materijala na bazi titana za primenu u medicinisr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/bitstream/id/12998/bitstream_12998.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_5260
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record