Now showing items 2641-2660 of 5666

   Titles
   J-integral Analysis of the Simulated Heat-affected Zone of the Elevated-temperature Martensitic Steel [1]
   Jačanje kompetencija ljudskih resursa u cilju smanjenja nezaposlenosti [1]
   Jamming state transition and collective cell migration [1]
   Jednoosno zatezanje sušnih sita [1]
   Kantarion (Hypericum perforatum L.) - natkritična ekstrakcija, antimikrobna i antidepresivna aktivnost ekstrakta i pojedinih komponenti [1]
   Karakteristike kvašenja pletenina na bazi konoplje namenjenih za medicinske svrhe [1]
   Karakteristike razboja za proizvodnju tkanina od agroceluloznih vlakana [1]
   Karakterizacija i primena oklaska kukuruza za biosorpciju Pb2+, Cu2+ i Zn2+ jona iz vodenog rastvora [1]
   Karakterizacija NiAl slojeva deponovanih atmosferskim plazma sprejom (APS) [1]
   Karakterizacija oksidnih slojeva dobijenih plazma elektrolitičkom oksidacijom aluminijuma u natrijum volframatu [1]
   Karakterizacija plazma sprej bioinertne prevlake Al2O328tež.%MgO [1]
   Karakterizacija površine netkanog sorpcionog materijala na bazi vune kao sekundarne sirovine [1]
   Karakterizacija površinskih kiseoničnih grupa različitih karbonskih materijala Bemovom (Boehm) metodom i temperaturski programiranom desorpcijom [1]
   Karakterizacija prevlaka trojnih legura Zn-Ni-Co na čeliku elektrolitički taloženih iz sulfatnog rastvora [1]
   Karakterizacija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline iz Sjeničkog sira [1]
   Karakterizacija procednih voda zatvorene deponije u Batajnici, Beograd [1]
   Karakterizacija tantal prevlake deponovane vakuum plazma sprej procesom [1]
   Karakterizacija tehnoloških osobina bakterija mlečne kiseline izolovanih iz sira sa planine Radan [1]
   Karakterizacija vakuum plazma sprej prevlake NiCoCrAlY otporne na visokotemperaturnu oksidaciju [1]
   Karakterizacija vunenog tekstilnog materijala posle enzimske obrade i obrade hlorovanjem [1]